پنس (7)

پیچ گوشتی (13)

تیغ چسب پاک کن (18)

چسب (12)

خمیر قلع و روغن فلکس (26)

قاب بازکن (2)

کف چین (3)