پنس (6)

پیچ گوشتی (12)

تیغ چسب پاک کن (12)

چسب (8)

خمیر قلع و روغن فلکس (21)

قاب بازکن (1)

کف چین (1)