پنس (7)

پیچ گوشتی (14)

تیغ چسب پاک کن (20)

چسب (14)

خمیر قلع و روغن فلکس (26)

قاب بازکن (5)

کف چین (3)