پنس (6)

پیچ گوشتی (10)

تیغ چسب پاک کن (10)

چسب (8)

خمیر قلع و روغن فلکس (19)