پنس (6)

پیچ گوشتی (13)

تیغ چسب پاک کن (14)

چسب (10)

خمیر قلع و روغن فلکس (24)

قاب بازکن (1)

کف چین (1)