پری هیتر (14)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (13)

مولتی متر (4)

نوک هویه (15)

هویه (11)

هیتر (4)