پری هیتر (11)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (19)

مولتی متر (5)

نوک هویه (19)

هویه (12)

هیتر (4)