پری هیتر (11)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (13)

مولتی متر (4)

نوک هویه (13)

هویه (11)

هیتر (4)