پری هیتر (11)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (12)

مولتی متر (4)

نوک هویه (12)

هویه (9)

هیتر (3)