پری هیتر (9)

دستگاه سی ان سی (1)

منبع تغذیه (15)

مولتی متر (5)

نوک هویه (16)

هویه (11)

هیتر (4)